Uniwersytet Śląski wynajmie pomieszczenia bufetowe

December 2, 2022 13:02 - Biura i lokale - Sosnowiec
10.00 zł
  • img
  • img
  • img
  • img
Szczegóły ogłoszenia
Podana kwota nie jest ceną najmu, została umieszczona ze względu na wymogi techniczne portalu.

Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego
w Sosnowcu ul. Będzińska 39

1. Przedmiotem konkursu jest: najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 28 m² znajdującego się w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego dla studentów, doktorantów, pracowników oraz gości Uniwersytetu Śląskiego.
2. Uniwersytet Śląski oświadcza, że posiada tytuł prawny do budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39, którego częścią jest lokal użytkowy będący przedmiotem postępowania konkursowego.
3. Lokal stanowiący przedmiot konkursu jest wolny od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
4. Pisemna oferta powinna zawierać:
4.1) datę sporządzenia oferty,
4.2) warunki szczegółowe oferty takie jak:
- datę proponowanego uruchomienia działalności w przedmiocie najmu, nie później jednak niż w terminie do 07.10.2019 r.,
- proponowane godziny funkcjonowania punktu gastronomicznego. Minimalny czas funkcjonowania lokalu w dni robocze od godz. 7.30- 16.00 oraz zgodnie z planem zajęć w weekendy,
- przykładowa oferta żywieniowa serwowana przez Najemcę w lokalu z proponowaną ceną,
- koncepcję aranżacji sali konsumpcyjnej oddawanej Najemcy do współkorzystania z Wynajmującym.
- proponowaną stawkę netto czynszu najmu
4.3) oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
4.4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
a) zaświadczenia o nr NIP,
b) zaświadczenia o nr REGON,
c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu (wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert).
4.6) pozostałe warunki formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo, bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno – Prawnym parter pok. nr 1.
5. Najemca powinien zabezpieczyć potrzeby żywieniowe Wynajmującego w pełnym zakresie godzin funkcjonowania punktu gastronomicznego.
6. Wynajmujący zapewni Najemcy korzystanie z sali konsumpcyjnej, jednakże na Najemcy ciąży obowiązek wyposażenia sali w niezbędne do jej funkcjonowania przedmioty i urządzenia (tj. stoliki ,krzesła itp.)
7. Najemca zobowiązany jest do wyposażenia przedmiotu najmu w meble i urządzenia umożliwiające prowadzenie punktu gastronomicznego. Istnieje możliwość odkupienia wyposażenia od poprzedniego Najemcy.
8. Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Konkurs - wynajem bufetu w budynku przy ul. Będzińskiej 39 w Sosnowcu” należy składać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12/33 do dnia 16.09.2019 r. do godz. 9.00.
9. Przystępujący do konkursu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
b) złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
10. Osobista wizja lokalna lokalu będącego przedmiotem konkursu możliwa jest w dni robocze w godz. 9.00-14.30 po uzgodnieniu z wymienionymi poniżej osobami:
- mgr Justyna Przybylska – Kierownik DAG tel.: 502 622 846
- Bogdan Gocyła - administrator obiektu, tel.: 502 622 847
11. Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu bez podania przyczyny , a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
12. Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 16.09.2019 r. o godz. 9.30 w sali nr 27 w budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu.
Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach konkursu można otrzymać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 67 (tel. 323592250) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego - http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)
Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.